1027565_garbage_-_street_sign

USTAWA O ODPADACH

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podpisana przez Prezydenta RP dnia 28 grudnia 2012r. zastąpiła ustawę z 2001r. Nowa ustawa została przygotowana ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej inne dyrektywy, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w UE. Większość uregulowań zastępowanej ustawy została uwzględniona w nowym akcie prawnym. Ustawa określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie, a także organów administracji publicznej.

Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim rozwiązań podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.Ustawa zmierza do realizacji założenia, że podmioty podejmujące działania powodujące powstawanie odpadów powinny ponosić pełną odpowiedzialność w zakresie zapobiegania ich powstawaniu, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, a także neutralizacji.Zgodnie z hierarchią przyjętą w ustawie za przepisami dyrektywy ramowej postępowanie z odpadami powinno odzwierciedlać następującą kolejność działań:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.