infor_o_srod

Dostęp do informacji o środowisku

Ministerstwo Środowiska przygotowało szereg materiałów promujących udostępnianie informacji na temat stanu i ochrony środowiska. Warto wiedzieć, że każdy ma prawo uzyskania informacji na temat środowiska, a także jego ochrony bez podania przyczyny, a odpowiedni organ jest zobligowany aby takiej informacji udzielić.

 

Obowiązek ten (w tym na stronach internetowych do informacji publicznej lub też bezpośrednio na wniosek osoby zainteresowanej) dotyczy zarówno organów administracji rządowej, jak i samorządowej, a także instytucji, które na mocy porozumienia zajmują się tematyką dotyczącą środowiska i jego ochrony lub zgodnie z prawem predestynowane są do wykonywania zadań publicznych w tym zakresie.

Prawo dostępu do informacji zapewnia konstytucja. Szczegółowo traktuje o tym ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).

źródło rys.:http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/export/sites/default/ekoportal/informacje_o_srodowisku/udostepnianieinformacji/UdostepnianieGrafika/infografika-ulotka-a4.pdf

 

Na stronie Ministerstwa Środowiska znaleźć można między innymi multimedialną prezentację dotyczącą dostępu do informacji o środowisku:

 http://www.mos.gov.pl/kategoria/4876_dostep_do_informacji_o_srodowisku/)

Więcej materiałów w postaci ulotek, plakatów oraz infografiki znajdą Państwo na stronie:

http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/udostepnianieinformacji/