gazy2

Raporty KOBiZE

Przypominamy, że do końca lutego 2014, jak co roku, należy wprowadzić raport roczny KOBiZE za rok  ubiegły. 

W roku 2014 istnieje możliwość wprowadzania raportów, dla podmiotów nie władających zakładem.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wykonuje m.in. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, a także prowadzi Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Krajowa baza, stanowi internetowy system, umożliwiający, zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm., wprowadzanie informacji.

 Powyższe informacje zawierają m.in.: 

  • wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmiotów korzystające ze środowiska,
  • wielkości produkcji oraz charakterystyki surowców i paliw towarzyszących emisjom,
  • aktywności związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami.                                      

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu,  pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

Do końca lutego 2013, podmioty korzystające ze środowiska powinny złożyć roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – ustalone w art. 7 ww. Ustawy. Raporty należy wprowadzać za pośrednictwem elektronicznego konta w na stronie KOBiZE : http://www.krajowabaza.kobize.pl .

W zakładce Instrukcje/poradniki można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące założenia konta w Krajowej Bazie jak i prawidłowego wypełnienia oraz wprowadzenia raportu.