el

Komunikat dotyczący prowadzenia przez GIOŚ rejestru ZSEiE

Komunikat w sprawie prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

„W związku w wejściem w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) stosownie do art. 214 pkt 4 i art. 220 pkt 3 i 5 tej ustawy przepisy o rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały uchylone. Zgodnie jednak z art. 235 ust. 2 ww. ustawy o odpadach Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy, zwanego dalej „rejestrem prowadzonym przez marszałków województw”. Rejestr ten dotychczas nie został utworzony. Stosownie więc do art. 235 ust. 3 ww. ustawy do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) sprzed nowelizacji tej ustawy dokonanej przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw mają zastosowanie m.in. przepisy art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 14a, art. 15 i art. 17  ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a co za tym idzie stosowane są również rozporządzenia dotyczące prowadzonego przez GIOŚ rejestru. W dalszym ciągu mają więc zastosowanie rozporządzenia dotyczące prowadzenia rejestru „sprzętowego”, m.in.:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 132, poz. 1092),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1649),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 68, poz. 582),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760),

Powyższe oznacza, że do czasu utworzenia nowego rejestru prowadzonego przez marszałków województw, rejestr, który prowadzi GIOŚ, a więc rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznegoprowadzony będzie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na takich samych zasadach jak przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stosownie do wskazanych powyżej  przepisów.

Sytuacja taka będzie istniała stosownie do art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do czasu ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw środowiska komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o dacie utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, nie później jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2016 r.

Jednocześnie należy wskazać, że sprawozdania i zaświadczenia jakie przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązani byli składać do GIOŚ, w dalszym ciągu należy sporządzać i przesyłać na wzorach i w terminach jak to miało miejsce przed wejściem w życie ww. ustawy o odpadach. ” Obowiązujące są więc wzory sprawozdań zamieszczone na stronie GIOŚ 

źródło: http://www.gios.gov.pl/artykuly/1097/Komunikat-dotyczacy-prowadzenia-przez-GIOS-rejestru-ZSEiE