DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


 JAKIE INWESTYCJE WYMAGAJĄ UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z póź.zm.) określa:

 • rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tzw. przedsięwzięcia z grupy I, dla których wykonanie Oceny jest obligatoryjne,
 • rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tzw. przedsięwzięcia z grupy II, dla których wykonanie Oceny zostało stwierdzone przez stosowny Organ.

W przypadku inwestycji zlokalizowanych w pobliżu / na obszarach Natura 2000, na podstawie art. 97 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

PRZED WYSTĄPIENIEM O JAKIE RODZAJE DECYZJI, POZWOLEŃ MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

 1. decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3. decyzja pozwolenie wodnoprawne,
 4. decyzja zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 5. decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 6. decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
 7. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 8. decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 9. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 10. koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów , wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

JAKI JEST ZAKRES KIP / RAPORTU OOŚ:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) określa rodzaje informacji, które należy uwzględnić w KIP oraz ogólny zakres oceny oddziaływania przedsięwzięć – w przypadku Raportu OOŚ. Dla inwestycji z tzw. grupy III, ocenę przeprowadza się jedynie pod kątem oddziaływania na obszary Natura 2000. Dodatkowo, zakres Raportu OOŚ jest zazwyczaj uszczegóławiany w Postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DLACZEGO TAK WAŻNE JEST PRAWIDŁOWE WYKONANIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA / RAPORTU OOŚ:

1072216_52298388

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy traktować jako najważniejszy dokument w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę / decyzji o warunkach zabudowy / pozwolenia wodnoprawnego itd., gdyż na podstawie informacji zawartych w KIP/RAPORCIE OOŚ uzgadniane są dalsze dokumenty inwestycyjne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla konkretnego przedsięwzięcia i w przypadku znaczących zmian projektowych, technologicznych itd. niezbędne jest uzyskanie nowej decyzji.

OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ FIRMĘ LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE:

 • Firma Lacerta Analizy Środowiskowe wykonuje rzetelne Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, które pozwalają przewidzieć i wyeliminować ewentualne negatywne skutki inwestycji oraz przyspieszają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.
 • Przygotowujemy zarówno Raporty dla przedsięwzięć określonych w ww. Rozporządzeniu, jak również dla tych planowanych na obszarach chronionych, w tym  Natura 2000.
 • Raporty przez nas opracowywane spełniają wymagania stawiane przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Do każdego Raportu podchodzimy indywidualnie i do jego opracowania włączamy najlepszych ekspertów niezbędnych do wykonania określonych analiz środowiskowych.
 • Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) stosujemy program OPERAT FB.
 • Do obliczeń hałasu stosujemy zatwierdzony przez ITB program HPZ.

Koszt opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Raportu OOŚ za każdym razem określany jest indywidualnie – w zależności od zakresu analiz oraz ilości ekspertów włączonych do ich wykonania.