Clipboard01

Efektywność energetyczna budynków – KE pozywa Polskę

Polska oraz Austria nie dopełniła obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Komisja Europejska pozywa oba państwa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. Budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r..

Charakterystyka budynków ma wpływ na długoterminowe zużycie energii. Dyrektywa (dyrektywa 2010/31/UE) ustanawia prawo konsumentów i ogółu obywateli do informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku, który zamierzają kupić, wynająć lub zbudować, dając im zarazem prawo do rzetelnej informacji o opłacalnych sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku.

Państwa członkowskie obliczają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Obowiązkiem państw jest stosowanie wymagań i ich egzekwowanie, stanowią one istotny czynnik stopniowej poprawy efektywności energetycznej budynków. Nakładanie przez państwa wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków ma także na celu zapewnienie budowy budynków przyjaznych dla środowiska, „budynków o niemal zerowym zużyciu energii”, domów pasywnych.

Komisja wystosowała do Polski i do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące transpozycji dyrektywy we wrześniu 2012 r. Następnie w czerwcu 2013 r. uzasadnioną opinię otrzymała Polska, a we wrześniu 2013 r. – Austria. Jak dotąd transpozycji dyrektywy 2010/31/UE nie zakończyło żadne z tych państw. Nadal brakuje koniecznych środków transpozycji, w tym, między innymi, środków odnoszących się do świadectw energetycznych, minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej oraz budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 96.720 euro dla Polski. Przy określaniu wysokości kar wzięto pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, państwa winne uchybień będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku aż do zakończenia pełnej transpozycji.

Decyzja Komisji nastąpiła bezpośrednio po decyzji z dnia 16 kwietnia 2014 r. o pozwaniu Finlandii i Belgii do Trybunału na podstawie tej samej dyrektywy. Obecnie Komisja bada sytuację w kilku innych państwach członkowskich (są to Słowenia, Niderlandy, Luksemburg, Włochy i Republika Czeska), do których skierowane zostały uzasadnione opinie dotyczące niepełnej transpozycji. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi sprawami.

Celem UE jest ograniczenie o 20 proc. rocznego zużycia energii pierwotnej do roku 2020. Budownictwo odpowiada za około 40 % całkowitego końcowego zużycia energii, generując jednocześnie ponad jedną trzecią emisji CO2 w UE. Dzięki prawidłowej transpozycji i wdrożeniu przepisów w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, państwa członkowskie UE mogą osiągnąć, stosunkowo tanim kosztem, znaczną ilość oszczędności energii, unikając nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.