EKSPERTYZY PRZYRODNICZE


 

Firma Lacerta wykonuje inwentaryzacje, opracowania przyrodnicze oraz nadzór i monitoring przed-/porealizacyjny w zakresie: • siedlisk NATURA 2000,
 • gatunków ptaków chronionych w ramach sieci NATURA 2000 jak również pozostałych gatunków ptaków,
 • inwentaryzacji ornitologicznych/chiropterologicznych budynków,
 • gatunków roślin i grzybów,
 • bezkręgowców,
 • ichtiofauny,
 • herpetofauny,
 • ssaków naziemnych,
 • nietoperzy.

KIEDY NIEZBĘDNA JEST EKSPERTYZA PRZYRODNICZA:

Ekspertyzy przyrodnicze mogą być niezbędne w momencie przygotowywania:

 • Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia / Raportu OOŚ,
 • Wniosku o wycinkę drzew i krzewów,
 • Inwestycji dofinansowanych z UE (np. opinia ornitologiczna na potrzebę rozbiórki budynku),
 • Termomodernizacji budynków,
 • Wniosku o wycinkę drzew i krzewów,
 • Planów rolnośrodowiskowych (ekspertyza botaniczna / ornitologiczna)
 • kontroli stanu siedlisk przyrodniczych.