g1

Innowacyjne wykorzystanie odpadów powstałych w czasie produkcji

Innowacyjne wykorzystanie odpadów powstałych w czasie produkcji (np. branża drewna, spożywcza)

Pozostałości z produkcji i obróbki drewna, a także pozostałości z produkcji rolnej to tzw. biomasa. Potencjał energetyczny biomasy z lasów obejmuje surowiec drzewny w postaci odpadów niewykorzystanych w przemyśle, np. drzewnym, meblarskim, celulozowym, a także pozostałości z wyrąbisk leśnych. Biomasa może być używana na cele energetyczne w procesie bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol). Biomasa w postaci stałej najczęściej przetwarzana jest w procesie bezpośredniego spalania lub zgazowania i służy głównie do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wyróżniamy: Brykiet, Pelet, Proszek paliwowy, Trociny, Zrębki drzewne,  Bele słomy, Wiązka ,Kora, Sieczka słomy, Ziarna i nasiona, Łupiny i pestki owoców, mogą być one bezpośrednio spalane w piecach. Kolejnym przykładem jest osad włóknisty– osad powstały w osadniku podczas procesu oczyszczania ścieków z zakładu celulozowo-papierniczego, wydzielany w wyniku sedymentacji i flotacji.

Z pozostałości po produkcji spożywczej możemy uzyskać biogaz. Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z kuchni, stołówek, restauracji, odpadów tłuszczów i olejów roślinnych możemy poddać procesowi kompostowania. Biogaz powstaje w wyniku fermentacji, podczas prawidłowego przebiegu procesu kompostowania. Fermentacja to mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych w wilgotnym środowisku bez dostępu powietrza. Biomasa organiczna zamieniana jest przede wszystkim na wodę, dwutlenek węgla i metan.

 

W cementowniach stałe produkty spalania (np. popiół, żużel) wbudowywane są mineralogicznie w   klinkier –tworzywo ceramiczne. Ponadto w cementowniach spala się wyselekcjonowane odpady komunalne i przemysłowe, by uzyskać energię alternatywną. Składnikami mogą być guma, papier, tworzywa sztuczne, wysuszone osady ściekowe, trociny. Efektywne spalanie i neutralizacja szkodliwych substancji jest możliwa dzięki wysokiej, ustabilizowanej temperaturze w piecu, nadmiarze tlenu i zasadowemu środowisku reakcji.

Wykorzystanie odpadów nie na cele energetyczne:

-Odpady z energetyki w szczególności wykorzystywane są do produkcji materiałów budowlanych oraz w górnictwie.

-Żużle pohutnicze stanowią cenny materiał, który zastępujue naturalne surowce skalne. Natomiast żużel szybowy po skruszeniu na określone frakcje, stosowany jest w budownictwie drogowym zarówno do podbudowy dróg, jak i jako komponent do warstw nawierzchniowych. Drobnoziarnisty żużel granulowany z pieca elektrycznego stosowany jest w procesie tzw. piaskowania, czyli oczyszczania powierzchni metalowych metodą strumieniowo-ścierną.