NADZÓR PRZYRODNICZY


Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji zapewnia bezpieczne wykonanie zaplanowanych przez Inwestora prac z zachowaniem wymogów zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, jak i ogólnych wymogów ochrony środowiska, określonych w poszczególnych aktach prawnych. 

CEL PROWADZENIA NADZORU PRZYRODNICZEGO:

Właściwie prowadzony nadzór minimalizuje negatywny wpływ Inwestycji na środowisko oraz  zapewnia sprawne wykonanie prac realizacyjnych ( chroni przed wystąpieniem opóźnień wynikających z konieczności wstrzymania prac np. z powodu braku odpowiedniej decyzji na zniszczenie siedlisk).

JAK PROWADZONY JEST NADZÓR:

Firma LACERTA Joanna Łukaszewska prowadzi nadzór w następujących etapach:

  1. Rozpoznanie zakresu nadzoru przyrodniczego,
  2. Przydzielenie specjalistów z konkretnych dziedzin,
  3. Złożenie odpowiednich wniosków do RDOŚ,
  4. Przeszkolenie wykonawców prac w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia,
  5. Jeśli istnieje taka potrzeba – zabezpieczenie terenu prac (np. oznaczenie miejsc chronionych gatunków roślin / posadowienie tymczasowego ogrodzenia w trakcie migracji płazów),
  6. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń,
  7. Wykonanie sprawozdania z nadzoru i jego złożenie do właściwego RDOŚ

nadzor