NATURA 2000


 

CZYM JEST NATURA 2000:

Program NATURA 2000, czyli Europejska Sieć Ekologiczna jest to system obszarów chronionych, połączonych korytarzami ekologicznymi, wyznaczonych na terenie całej Unii Europejskiej według jednolitych kryteriów. 

Celem utworzenia sieci NATURA 2000 jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków, które zostały uznane jako "ważne dla Europy".

ZASADY WYZNACZANIA OBSZARÓW NATURA 2000:

Podstawę prawną sieci NATURA 2000 stanowią dwie dyrektywy:

Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa),

Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

OBSZARY NATURA 2000 W POLSCE:

W Polsce wyznaczonych zostało 145 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) oraz 849 obszarów mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW), które po zatwierdzeniu zyskają status Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO).

 DSC06099fot. Joanna Łukaszewska 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:

Na obszarach NATURA 2000 jedynym ograniczeniem w gospodarowaniu jest niepogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony dany obszar został wyznaczony. Zobowiązanie to zostało ujęte w artykule 6(2) Dyrektywy Siedliskowej. Powyższy zapis został wdrożony do prawa krajowego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1220). Powyższe oznacza, iż wszystkie plany i inwestycje, które nie będą wywierały istotnie negatywnego wpływu na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze, są dopuszczalne.

 

CO W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZNACZĄCEGO NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA:

W przypadku stwierdzenia znacząco negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 nie  jest bezwzględnie wykluczona możliwość zrealizowania danej inwestycji. Może zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla takiego przedsięwzięcia lub planu, jeśli  realizują one wymogi nadrzędnego interesu publicznego, a interes ten nie może być osiągnięty w inny sposób. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie kompensacji przyrodniczej  ( rekompensata szkód poniesionych przez przyrodę), w taki sposób  aby została utrzymana spójność sieci. Jeśli negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk lub gatunków priorytetowych, zgoda może być wydana tylko jeżeli nadrzędny interes publiczny jest związany z ochroną zdrowia i życia ludzi, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego albo uzyskaniem korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. W innych, wyjątkowych przypadkach przed udzieleniem zgody, konieczne jest wystąpienie państwa członkowskiego o opinię do Komisji Europejskiej.