OBLICZENIA I POMIARY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ


FIRMA LACERTA JOANNA ŁUKASZEWSKA W ZAKRESIE OBLICZEŃ EMISYJNYCH OFERUJE:

  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
  • sporządzanie wniosków do zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wykonywanie raportów wg wzoru z rozporządzenia MŚ z 28 grudnia 2010 r.)  w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz  przygotowuje roczne zestawienia emisji i wskaźników emisji do KOBiZE.
  • Obliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów,
  • Generowanie wykazów informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 18 czerwca 2009 r.,
  • Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10) stosujemy program OPERAT FB.

 Obliczenia emisji zanieczyszczeń są niezbędne na etapie wykonywania: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu OOŚ, przed uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również przy sporządzaniu wniosku o wydanie Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powierza.  

 

 PONADTO WYKONUJEMY AKREDYTOWANE POMIARY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA:
  • Okresowe pomiary emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (m.in. CO, SO2, NO, NO2, NOX, CO2, O2),
  • Pomiary hałasu przemysłowego/pomiary hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego przez zakłady przemysłowe, urządzenia.