natura2000

Obszary Natura 2000 w kontekście zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony Rozwój w swej definicji zakłada świadome ukształtowanie, integrację i współdziałanie w równowadze aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w celu zagwarantowania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń. Owy model gospodarki posiada następujące założenia: ograniczenie ingerencji w środowisko do poziomu jego naturalnej odporności na zakłócenia, zdolności do odtwarzania zasobów odnawialnych lub ich zastępowania, utrzymanie różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, jak również zapewnienie społeczeństwu zdrowych, bezpiecznych warunków życia.

Projekt Natura 2000 jest narzędziem służącym wdrażaniu owych założeń na terenie Unii Europejskiej. W związku z czym na obszarze „naturowym” możliwa jest realizacja wszelkich inwestycji społeczno-gospodarczych, o ile w związku z ich działaniem nie nastąpi pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których dany obszar został powołany. Dopuszczalne są wszelkie projekty, które nie będą wywierały istotnie negatywnego wpływu na chronione gatunki i siedliska. Istniejąca działalność gospodarcza i społeczna oraz infrastruktura pozostają nie zmienione.

Ze względu na nadanie danemu obszarowi swoistego statusu poprzez objęcie go siecią Natura 2000, mają one zazwyczaj zwiększoną wartość inwestycyjną. Owy status służyć może promocji regionu, usług, lokalnych produktów, a także rozwojowi aspektów edukacyjnych i naukowych. Realizuje się praktyki korzystniejsze dla środowiska, zwłaszcza w gospodarce rolnej, leśnej i turystycznej. Przyznanie obszarowi statusu Natura 2000 stanowi stymulujący bodziec szczególnie dla rozwoju branży turystycznej i edukacyjnej, skierowanej głównie dla młodych ludzi zapoznających się z ideą zrównoważonego rozwoju.

Rolnictwo na obszarze Natura 2000 to przede wszystkim wdrażanie bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań agrotechnicznych, zmniejszanie chemizacji zabiegów i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne, tym bardziej, iż istnieją możliwości dofinansowania ze środków Unii takiego typu gospodarowania. Również rodzinna wytwórczość i rzemiosło, zwłaszcza produkcja zdrowej żywności, w kontekście ochrony przyrody i pochodzenia z nieskażonych terenów zdaje się być bardzo obiecująca. Ponadto obszary Natura 2000 pozostają bardzo kuszące pod względem prowadzenia działalności z dziedziny ekoturystyki, czy też usług z zakresu ochrony zdrowia, np. rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

Obszary Natura 2000 zakładają więc istnienie naturalnego bufora pozwalającego na minimalizację zagrożeń i pochłanianie zanieczyszczeń w procesie samooczyszczania. Przy zachowaniu odpowiednio niskiej ingerencji człowieka w środowisko umożliwia się utrzymanie systemu w równowadze, by mogły cieszyć się nim również przyszłe pokolenia.