Firma LACERTA NALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska oferuje opracowanie:

​dodatkowo oferujemy:

Podmiotami korzystającymi ze środowiska są :

  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
  • Jednostki organizacyjne nie będąca przedsiębiorcami.
  • Osoby fizyczne nie będące podmiotami, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:

  • prowadzenie aktualizowanej co rok ewidencji danych, zawierającej informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • ustalenie we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
  • wnoszenie bez wezwania, należnej opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły (na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska lub na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska) – w zależności od przedmiotu eksploatacji.