a woodcutter at work in the forest

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz kary za zniszczenie zieleni w 2014 r.

W 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014.

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się każdorazowo na podstawie stawki zależnej od rodzaju i gatunku drzewa, a także obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm.

 

Tabela 1. Stawki opłat na rok 2014 za usuwanie drzew (w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa)

 

Lp.

 

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew*

 

ROK 2014

1

 

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

13,52 zł/cm
2

 

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

36,75 zł/cm
3

 

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

89,39 zł/cm
4

 

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

337,21 zł/cm

*) Za usunięcie drzew innych rodzajów i gatunków stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej

 

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm zastawiono w tabeli poniżej.

 

Tabela 2. Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew (za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wys. 130cm)

Lp.

Wielkość obwodu pnia w cm

Stawki opłat za 1 cm w zł

1

do 25

337,21

2

od 26 do 50

512,07

3

od 51 do 100

799,34

4

od 101 do 200

1248,98

5

od 201 do 300

1873,46

6

od 301 do 500

2622,83

7

od 501 do 700

3372,22

8

powyżej 700

4371,42

 

 

Ponadto Minister Środowiska określił stawkę opłat na rok 2014 za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami; w 2014 roku wynosi ona 249,79 zł/m2, przy czym opłata za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni jest o 100% wyższa od podstawowej opłaty.

Kiedy trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów i jak to zrobić? Czytaj tutaj http://www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/98195,3,Jak-zgodnie-z-prawem-wycinac-drzewa.html

W sprawie administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 88 ust. 1), określa się zakres kar dla:

1)      zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowanego niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2)      usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3)      zniszczenia drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanego niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Karę za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za ich usunięcie. Natomiast stawka kary w roku 2014 za zniszczenie:

  • 1 m2 terenu zieleni = 57,44 zł/m2 trawników,
  • 1 m2 terenu kwietników = 493,34 zł/m2 .

 

Słowniczek:

„USUWANIE” – ustawa nie definiuje terminu; należy przyjąć, że usunięciem drzewa lub krzewu będzie zarówno jego ścięcie lub wykarczowanie, jak również jego wykopanie z korzeniami, w tym również połączone z przeniesieniem w inne miejsce i posadzenie go w tym miejscu. Wyjątek stanowi przemieszczanie drzew lub krzewów w obrębie danej nieruchomości, co nie wymaga pozwolenia ani nie podlega karze (o ile zachowały one swoją żywotność).

„TERENY ZIELENI” – „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym” (art. 5 pkt 21 [1]).

 

Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości planujący wycinkę drzew lub krzewów powinni się jak najszybciej zapoznać z obowiązującymi stawkami, aby uniknąć kosztownej niespodzianki.