Liczenie nietoperzy

Plan ochrony nietoperzy bytujących na terenie UE

Niebawem zakończone zostaną przygotowania Planu ochrony gatunków nietoperzy na terenie Unii Europejskiej (Action Plan for the Conservation of the Bat Species (Chiroptera sp.) in the European Union). Dokument ten ma na celu przygotowanie strategii ochrony wszystkich gatunków tychże ssaków zamieszkujących UE, w tym do gatunków, dla których tworzone są specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach programu Natura 2000. Plan ma pomóc w opracowaniu planów krajowych tworząc wspólną politykę działań ochronnych.

 

 

 

Wśród strategicznych zadań wymienia się:

 • opracowanie krajowych planów ochrony we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy,
 • ujednolicenie metod oceny stanu ochrony nietoperzy,
 • powstrzymanie spadku ilości podziemnych kryjówek nietoperzy,
 • rozwój technik zarządzania kryjówkami naziemnymi,
 • poprawa ochrony nietoperzy w kontekście infrastruktury drogowej, budownictwa i energetyki wiatrowej,
 • uwzględnianie nietoperzy w ramach gospodarki leśnej,
 • wykorzystanie nietoperzy jako wskaźnika utrzymania obszarów ważnych ekologicznie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • kontrola stopnia fragmentacji krajobrazu,
 • podnoszenie świadomości opinii publicznych w zakresie chorób nietoperzy,
 • podnoszenia świadomości opinii publicznej w zakresie ochrony nietoperzy oraz angażowanie grup interesariuszy w ochronę nietoperzy.

 

Pod patronatem Komisji Europejskiej pod koniec 2013r. w Brukseli zostały zorganizowane warsztaty na temat planu ochrony nietoperzy oraz wyznaczenia działań, które mogą mieć wpływ na polepszenie warunków bytowania nietoperzy.