POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA:


pozwolenia2

DLA JAKIEJ INSTALACJI NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE:

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące instalację, za wyjątkiem instalacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  (Dz.U. Nr 130,poz. 881).

DLA JAKICH INSTALACJI JEST WYMAGANE ZGŁOSZENIE:

1) instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;

2) instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;

4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;

5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);

6) instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

7 ) instalacji do oczyszczania ścieków;

8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;

9) dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;

10) garaży;

11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

 

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA :

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (zmiana przepisu od 20.07.2010 r.) można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150, Dz. U. 2008 nr 1111 poz. 708 Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804, tekst jednolity z dnia 4.10.2011r. ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 10.16.87 z dnia 3 lutego 2010 r.)
  3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012r., poz. 1031)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011, Nr 95, poz. 558)
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291)
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881)
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880)
  8. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r., o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)
  9. Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

c. informację o tytule prawnym do instalacji,

d. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych  urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (EMITORY),

e. ocenę stanu technicznego instalacji,

f. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

g. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

h. blokowy(ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym  i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu  widzenia wymagań ochrony środowiska,

i. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

j. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych  i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych (w szczególności rozruch i wyłączenie),

k. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

l. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

m. charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest zakład i terenów otaczających, wynikającą z ustaleń planu zagospodarowania terenu lub faktycznego zagospodarowania,

n. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji – jeżeli są wymagane,

o. zmiany wielkości emisji – jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

p. proponowane działania mające zapobiegać lub ograniczyć emisję,

q. procedury monitorowania procesów technologicznych; pomiar lub ewidencja wielkości emisji – zakres, metodykę i sposób wykonania pomiarów, usytuowanie stanowisk do pomiaru,

r. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,

s. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji – sposób dokumentowania;

t. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – nowa instalacja,

u. czas na jaki wydane ma być pozwolenie,

v. w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów,  o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać również:

a. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,

b. określenie rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę surowca, materiału, paliwa lub produktu,

c. określenie wielkości emisji w kg/h i w Mg/rok a jeżeli standardy emisyjne to  w ich jednostkach, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne – także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,

d. opis terenu w zasięgu 50x wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (emitora), z uwzględnieniem obszarów chronionych,

e. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,

f. aktualny stan jakości powietrza,

g. określenie warunków meteorologicznych,

h. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza z metodyką modelowania oraz wykresy graficzne rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu,

i. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych – do zapobiegania lub ograniczania emisji,

j. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji oraz zakres, metodologię  i sposób wykonywania pomiarów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 

a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

b. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

c. potwierdzenie wniesienia opłat skarbowych.