POZWOLENIA WODNOPRAWNE


wodnoprawne

DECYZJA POZWOLENIE WODNOPRAWNE – to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku:

1) szczególnego korzystania z wód np.:

·         pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,

·         odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

·         wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

·         przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,

·         piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych,

·         korzystanie z wód do celów energetycznych,

·         korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,

·         wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

·         rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

2) regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonania urządzeń wodnych np.:

·         budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,

·         zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

·         stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

·         obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

·         obiekty energetyki wodnej,

·         wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

·         stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

·         mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

·         stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

4) rolniczego wykorzystania ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

5) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

6) piętrzenia wody podziemnej;

7) gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska;

12) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;

13) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;

14) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Co zawiera pozwolenie:

·         Część opisowa operatu wodnoprawnego

·         Część graficzna operatu

 Operat na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód musi zawierać także:

·         określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody,

·         opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

·         określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

·         określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

 

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.