POZWOLENIA ZINTEGROWANE


pozwolenia

Zgodnie z ustawą POŚ pozwolenie zintegrowane jest to szczególny rodzaj pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasad tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang.: Best Available Techniques – BAT). Pozwolenie to stanowi swego rodzaju licencję na prowadzenie danej działalności przemysłowej (w tym również dla hodowli, oczyszczalni ścieków komunalnych i innych), gdyż ustawa POŚ w art. 365 nakazuje wstrzymanie funkcjonowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane ma zastępować cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania i oddziaływania.

Kogo dotyczy?

Obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego zostały objęte instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku – Dz. U. 2002.122.1055).

Jeśli Twoja firma działa w którejś z poniższych branż, upewnij się czy nie musisz posiadać pozwolenia zintegrowanego:

  • przemysł energetyczny do spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt,
  • hutnictwo oraz przemysł metalurgiczny,
  • przemysł mineralny,
  • przemysł chemiczny,
  • gospodarka odpadami,
  • inne specyficzne gałęzie, w tym branża spożywcza i przemysł papierniczy.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien podkreślać całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska, ponieważ istotą tegoż pozwolenia jest przede wszystkim objęcie pozwoleniem wszystkie znaczące aspekty wpływu działalności instalacji na środowisko (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej) w zakresie wymaganym przez prawo. Eksploatacja takich instalacji nie może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych, o ile zostały one określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska.

Organem właściwym do wydawania – w tym zmiany – pozwolenia zintegrowanego w sprawach związanych z przedsięwzięciami na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest Marszałek Województwa. Natomiast dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych organem właściwym jest RDOŚ, a dla pozostałych przedsięwzięć – Starosta.

Pamiętaj!

Wniosek należy przedłożyć do właściwego urzędu przed rozpoczęciem działalności wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub też przed wprowadzaną zmianą, która ma znaczący wpływ na stan środowiska (np. zmiana działalności, instalacji, procesów, stosowanych preparatów) oraz przed wygaśnięciem aktualnej decyzji.

FIRMA LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE PRZYGOTOWUJE WNIOSKI O POZWOLENIE ZINTEGROWANE I PROWADZI SPRAWY DO MOMENTU UZYSKANIA DECYZJI.

Przed przystąpieniem do sporządzania właściwego wniosku tworzymy raport z przeglądu ekologicznego. Na tym etapie analizujemy wydane dotychczas pozwolenia sektorowe, a w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uzupełniamy je w oparciu o własne pomiary (pomiar hałasu, oświetlenia itd.). Następnie identyfikujemy wymagania BAT w odniesieniu do analizowanej instalacji, opracowujemy wniosek oraz ustalamy wielkości opłat, którą inwestor starający się o uzyskanie pozwolenia będzie zmuszony uiścić w organie właściwym dla miejsca instalacji.

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosków w celu uzyskania lub aktualizacji pozwolenia zintegrowanego wraz z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury administracyjnej. Ponadto do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie, a do jego opracowania włączamy najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Koszt opracowania wniosku za każdym razem określamy indywidualnie, gdyż jest on uzależniony od wielkości oraz ilości instalacji.