Działanie Rolno-Środowiskowo-Klimatyczne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Pakiety w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego stanowią w większości kontynuację analogicznych pakietów wdrażanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.

Istotą działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochrony różnorodności krajobrazu.

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących pakietów i wariantów:

 • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
 • Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
 • Wariant 2.1. Międzyplony,
 • Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;
 • Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
 • Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
 • Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 • Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 • Wariant 4.3. Murawy,
 • Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
 • Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
 • Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
 • Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
 • Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),
 • Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,
 • Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
 • Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
 • Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;
 • Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
 • Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 • Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 • Wariant 5.3. Murawy,
 • Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
 • Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
 • Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
 • Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;
 • Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
 • Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy,
 • Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;
 • Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
 • Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
 • Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
 • Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
 • Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
 • Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz w ramach Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:

1. Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;

2. Obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta przyrodniczego (wyjątek: Ekstensywne użytkowanie na OSO);

3. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

 

Firma LACERTA Joanna Łukaszewska oferuje zarówno sporządzanie całych planów działalności rolnośrodowiskowej, jak i wykonanie samych ekspertyz przyrodniczych niezbędnych do otrzymania płatności rolnośrodowiskowych.