kontenery

Przypomnienie o utracie ważności decyzji związanych z gospodarką odpadami

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2015 r. , tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,,
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów przed dniem 23 stycznia 2015 r. W przypadku nie dostosowania się do wymagań ustawy (brak wymaganego zezwolenia) podmiot prowadzący działalność związaną z gospodarką odpadami będzie traktowany jako prowadzący działalność niezgodnie z przepisami prawa.

Ministerstwo Środowiska informuje, iż nie przewiduje się wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji.

Źródło:http://www.mos.gov.pl