WYBRANE REALIZACJE

 

KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla skupu złomu w Gdyni  - orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ
 • Opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia dla : GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE; Inwestor Gmina Miasta Gdyni – orzeczono brak potrzeby przeprowadzania oceny OOŚ,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla: Realizacji zbiornika ON w Gdańsku - orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ
 • Rozbiórka istniejących obiektów produkcyjno – magazynowo – usługowych, Budowa budynków warsztatowych z zapleczem socjalnym, magazynowym i pomieszczeniami technicznymi, Budowa budynków administracyjno- biurowych, Wykonanie przyłączy oraz elementów infrastruktury technicznej i drogowej – orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ,
 • Wykonanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia dla Inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej, Inwestor prywatny –  orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia dla : KOLEJKA NA KAMIENNĄ GÓRĘ W GDYNI; Inwestor Gmina Miasta Gdyni –  orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla: Realizacja punktu recyklingu w Pucku – w trakcie uzgodnień,
 • Opracowanie Karty Informacyjnych Przedsięwzięcia dla punktów skupu Złomu w Gdyni, Inwestor: POLCOPPER SP. Z O.O. – w trakcie uzgodnień,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu OON dla Budowy Wytwórni Betonu Towarowego w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 25, firma LAFARGE BETON TOWAROWY Sp. z o.o. – uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla: Realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną , na obszarze Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095; Inwestor prywatny,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla: Budowy do 33 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, po podziale działki nr 69/1 na terenie wsi Bożepole Wielkie, Inwestor prywatny – w trakcie uzgodnień,

 

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO:

 
 • Wykonanie Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia: Modernizacja elektrowni wodnej w Klonówce,planowana dla działki nr 20/2 w Klonówce, gm. Starogard Gdański – uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu OON dla Budowy Wytwórni Betonu Towarowego w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 25, firma LAFARGE BETON TOWAROWY Sp. z o.o. – uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia ,,Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania o powierzchni zabudowy 7404m, oraz parkingu o pow. 7218 m dla 282 miejsc postojowych na dz. nr 19/2 i 18/4 przy ul. Starowiejskiej we Władysławowie, powiat pucki, województwo zachodniopomorskie” na zlecenie Nestor. PW. Trepka A. ) (współpraca z BK-Konsulting)- uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 „Prokowo” PLH 220080 dla przedsięwzięcie polegające na „Zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczo-magazynową na warsztat mechaniki pojazdowej z częścią socjalno-biurową oraz magazynową; zmianie sposobu użytkowania części terenu działki, na punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 46 obręb Grzybno, gmina Kartuzy. Inwestor prywatny;  (współpraca z BK-Konsulting) – uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu przedpiersia wału przeciwpowodziowego w miejscowości KADYNY, gm. Tolkmicko, Inwestor: Urząd Morski w Gdyni. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz konsultacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (współpraca z BK-Konsulting)- uzyskano pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
 
 • Opracowanie Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (Raport OOŚ) dla przedsięwzięcia: Adaptacja terenu na punkt zbierania i segregacji surowców wtórnych, Nowa Wieś Lęborska – w trakcie uzgodnień,
 • Opracowanie Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (Raport OOŚ) dla przedsięwzięcia: Rozbudowa wytwórni betonu o drugi węzeł produkcji betonu w Warszawie, ul. Zawodzie 14, Inwestor: LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. – w trakcie uzgodnień,
 • Raport OOŚ dla przedsięwzięcia: umocnienie brzegu Zalewu Wiślanego w rejonie Piasków na odcinku km 95,600 – 96,300 (Inwestor Urząd Morski w Gdyni) (współpraca z BK Konsulting) – w trakcie uzgodnień,
 • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów pstrągowych, inwestor prywatny (współpraca z BK-Konsulting)- w trakcie uzgodnień,
 • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 siedlisk rolniczych w rejonie Białogóry, gm Krokowa, Inwestor prywatny (współpraca z BK-Konsulting);
 • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej średniego napięcia w rejonie Białogóry, gm Krokowa, Inwestor ENERGA SA (współpraca z BK-Konsulting),
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu o powierzchni 0,3678 ha na użytek rolny, na działce nr 51/26, położonej w obrębie Sitno, gmina Kartuzy, powiat kartuski, województwo pomorskie. Inwestor prywatny, (współpraca z BK-Konsulting),

 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA:

 • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla 2 Wytwórni Betonu Towarowego w Gdańsku, Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
 • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wytwórnia Betonu Towarowego w Kowalach Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
 • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wytwórnia Betonu Towarowego w Koszalinie, Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
  • Wykonanie wniosku na wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla drukarni w Gdańsku,
  • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wytwórnia Betonu Towarowego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Cichej, Inwestor:  Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. , ul. Chmielewskiego13, 70-028 Szczecin,
  • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wytwórnia Betonu Towarowego w Tczewie ; Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
  • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wytwórnia Betonu Towarowego w Bydgoszczy;  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,

  WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW:

  • Wykonanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie przetwarzanie odpadów – 2 Wytwórnie Betonu Towarowego w Gdańsku, Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
  • Wykonanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie przetwarzanie odpadów – 2 Wytwórnie Betonu Towarowego w Gorzowie Wielkopolskim,  Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
  • Wykonanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie przetwarzanie odpadów – 2 Wytwórnie Betonu Towarowego w Kowalach, Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
  • Wykonanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie przetwarzanie odpadów – 2 Wytwórnie Betonu Towarowego w Koszalinie, Inwestor:  Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,

  RAPORTY DO KOBiZE / URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO:

  • Wykonanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego/WIOŚ oraz KOBiZE dla drukarni w Gdańsku (za rok 2012. 2013 oraz 2014),

  EKSPERTYZY PRZYRODNICZE:

  • Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej na zlecenie Urzędu Gminy w Kartuzach,
  • Wykonanie opinii ornitologicznej przed rozbiórką obiektu w Porcie w Gdyni;
  • Inwentaryzacja drzew pod względem obecności gatunków chronionych z określeniem ilościowym ptasich gniazd, dziupli, porostów wraz z określeniem przynależności gatunkowej ww. drzew. Dokonano inwentaryzacji 68 drzew, przy drogach nr: 2223G, 2800G, 2801G, 2802G, 2803G, 2804G, 2808G, 2809G, 2810G, 2228G na terenie Gminy Tczew,
  • Sporządzenie dokumentacji przyrodniczej w ramach PROW 2007 – 2013,
  • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łaczyńska – Chmielno, na odcinku Lipowiec-Chmielno”,
  • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łaczyńska – Chmielno, na odcinku Lipowiec-Chmielno”,
  • Wykonanie analizy przyrodniczej dla przedsięwzięcia na terenie obszaru Natura 2000  „Odbudowa jazu w km 1+992 rzeki Młyńska Struga w miejscowości Osetnik, gm. Orneta, województwo warmińsko-mazurskie”. Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (współpraca z BK-Konsulting)
  • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, opracowanie charakterystyki przyrodniczej oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Budowa przejścia rowerowo-pieszego (kładki) przez rzekę Bug w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla Urzędu Gminy Mielnik”. Na zlecenie gminy Mielnik (współpraca z BK-Konsulting),

  NADZÓR / MONITORING PRZYRODNICZY:

  • Nadzór przyrodniczy z zakresu herpetologii, botaniki i mykologii, w celu zapewnienia wykonania prac w sposób nieszkodliwy dla stanowisk płazów, roślin i grzybów dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Szarłata w km 0+000 do km 1+888,36, realizowanej na na działkach o nr ew.: 136/6, 136/16, 136/1, 136/3, 53/4, 53, 46, 493, 3091/1, 3070/1, 70/3, 70/4, 3070/2, 359/1, 359/6, 358, 357, 356, 262/1, 351/8, 347, 359/3 (obr. geod. Grzybno, gm. Kartuzy), 95/3, 95/2, 95/1, 3090/1, 3090/2, 90/3, 90/4 (obr. geod. Kosowo, gm. Przodkowo), 660/1, 660/2, 669, 675 (obr. geod. Szarłata, gm. Przodkowo),
  • Monitoring porealizacyjny przy drodze Grzybno-Szarłata; Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach,

  INNE:

  • Emisja hałasu dla projektowanego przedsięwzięcia – metoda modelowania; Inwestycja: Planowany Skatepark w miejscowości Niemcz; Inwestor: Gmina Osielsko,
  • Wsparcie merytoryczne podczas kontroli RDOŚ/WIOŚ