SPRAWOZDANIA I OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien składać prawie każdy przedsiębiorca. Wystarczy, że jego firma ewidencjonuje koszty związane z eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego z napędem spalinowym.

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien złożyć każdy przedsiębiorca oraz:

·         osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

·         jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami,

·         osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

·         osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Najczęstszą przyczyną powstania obowiązku złożenia przez przedsiębiorcę sprawozdania oraz naliczenia opłaty środowiskowej jest fakt eksploatacji w działalności gospodarczej. jakiegokolwiek pojazdu samochodowego. Opłaty wynikające z tego tytułu oblicza się na podstawie ilości spalonego paliwa oraz klasy emisji spalin silników zastosowanych w pojazdach eksploatowanych w przedsiębiorstwie.

Sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej powinno złożyć przedsiębiorstwo, które w jakikolwiek sposób wprowadza do obrotu na terytorium kraju opakowania lub produkty w opakowaniach, ogniwa galwaniczne, akumulatory, baterie, zarówno nowe jak i bieżnikowane opony, a także smary oraz oleje smarowe. Dotyczy to również sklepów, w których pakuje się produkty do foliowych lub papierowych toreb, a także przedsiębiorstw pakujących produkty na zlecenie firm zewnętrznych.

Kwota wolna od wpłaty wynosi 50 zł, jednakże nawet jeśli przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa nie przekroczy tej kwoty, to i tak ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). 

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

1.       wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2.       wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3.       pobór wód,

4.       składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

1.       ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

2.       ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia

3.       ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju

4.       ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód

5.       wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)

6.       rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych

7.       ilości i rodzaju składowanych odpadów.

ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA OPŁAT

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

 

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

 

Od 1 lipca 2005 r. (czyli od II półrocza 2005 r.) podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza i w tym samym terminie przesyła wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłata oraz wysokość tych opłat. (przepis zmieniony Dz. U. Nr 113 z 2005 r. poz. 954).

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzonych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, z tym że dla okresów od II półrocza 2007 r. do II półrocza 2012 r. obowiązuje nadal system półroczny. Termin złożenia sprawozdania opłatowego zgodnie z nowymi przepisami (rocznej informacji) i wniesienia opłaty mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

 

Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną na odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. Informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawu podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić za okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku (287 ust. 1 pkt 5). Wykaz, na podstawie, którego ustalono opłaty za składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półorcza 2007 do II półorcza 2012). Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

 

BRAK POZWOLENIA

W przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

1.       wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

2.       pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną – zgodnie ze zmianą zawartą w Dz. U. Nr 113 z 2005 r. poz. 954 w art. 14 opłatę podwyższa się o 200% w 2007 r. i 2008 r. Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) opłatę za brak wymaganego pozwolenia w 2009 r. podwyższa się o 500%.

 

OPŁATA ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA GAZÓW LUB PYŁÓW

Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza. 

Sposób obliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależeć będzie od rodzaju źródła emisji. 

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić we własnym zakresie wskaźniki emisji/unosu, które posłużą do naliczenia prawidłowej wysokości opłaty. Może rówienież skorzystać z ryczatowego wyliczenia opłaty dla:

 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
 • gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
 • opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.

 

OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

W razie składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest:

 • posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), czyli ten kto faktycznie włada odpadami,
 • jeśli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, który przekazał te odpady,
 • jeśli zaś to osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów. 

Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa.

Powyższej reguły nie stosuje się do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach.

W większości przypadków dotyczących składowania odpadów, opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów ponosić będzie zarządzający składowiskiem.

 

OPŁATY PODWYŻSZONE 

Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów ponosi się opłatę, podwyższoną w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. 

Jeśli odpady składowane są w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. 

W przypadku pozbycia się odpadów:

1.       nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,

2.       na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

3.       na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. 

W przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 

Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcje eksploatacji składowiska. 

 

OPŁATY ZA POBÓR WODY 

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za pobór wód zależy od:

 • ilości i jakości pobranej wody oraz od tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.

Woda podziemna 

Opłatę za pobór wody podziemnej oblicza się mnożąc stawkę opłaty za pobór 1 m3 wody w zależności od jej przeznaczenia przez współczynnik różnicujący określający jakość ujmowanej wody w zależności od procesu uzdatniania oraz przez ilość pobranej wody.

Woda powierzchniowa 

W przypadku wody powierzchniowej opłatę za korzystanie ze środowiska wylicza się mnożąc ilość pobranej wody przez stawkę opłaty za pobór 1 m3 w zależności od jej przeznaczenia oraz współczynniki różnicujące, zależne od:

 • jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości, 
 • obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi pomiar ilości wody uzdatnionej różnymi sposobami przy pomocy przyrządów uwierzytelnionych w rozumieniu ustawy Prawo o miarach, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami. 

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru przy pomocy przyrządów uwierzytelnionych zgodnie z zasadą wymienioną wyżej, to do opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.

Zwolniony z opłat jest pobór wody:

1.       dokonywany na potrzeby przerzutów wody, 

2.       na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości,

3.       powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem,

4.       na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości,

5.       na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej,

6.       na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem,

7.       na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,

8.       pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

 

OPŁATA ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się, z zastrzeżeniem art. 295 ust. 3-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, za substancje wyrażone jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

Do opłaty ustalonej według zasad, o których mowa powyżej dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.

W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych innych niż bytowe do opłaty ustalonej według zasad, o których mowa powyżej dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.

Opłatę za wprowadzanie wód zasolonych ponosi się za sumę jonów chlorków i siarczanów. 

Podstawą ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty dysponuje danymi w tym zakresie. 

Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ponosi się w zależności od ich temperatury. 

Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c) ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ponosi się w postaci zryczałtowanej (wody opadowe lub roztopowe). 

Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f) ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ponosi się:

 • za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, albo
 • w postaci zryczałtowanej za każde 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu roku, przy produkcji powyżej 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu. 

Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty korzystające ze środowiska z tym, że w przypadku wprowadzania wód chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich zmieszaniem.

Ścieki bytowe - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki przemysłowe - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

 

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie: 

 • do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie,
 • do wód – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26oC albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26oC,
 • do wód – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego nie przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

FIRMA LACERTA PRZYGOTOWUJE RÓWNIEŻ: SPRAWOZDANIA DO KOBiZE