budynek_small

Termomodernizacja budynków – dofinansowania w ramach funduszy EOG

Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej w budynku. Głównym jej celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Do 15 września 2014r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. Termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. O dofinansowanie mogą się ubiegać się podmioty publiczne, a także prywatne (realizujące zadania publiczne). Kwota przeznaczona na dofinansowanie (ponad 14,9mln zł)może ulec zwiększeniu w trakcie trwania naboru. Fundusze mają być przeznaczone na projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacje w nich energooszczędnych i ekologicznych źródeł ciepła lub energii elektrycznej oraz wymianę, jak również modernizację węzłów cieplnych.

 

Ministerstwo Środowiska przypomina, że projekty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W związku z koniecznością dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różne formy ochrony przyrody, należy zwracać szczególna uwagę na działania polegające na organizacji dostaw, lokalizację i organizację placu magazynowego budowy oraz prace prowadzone na strychach/ stropodachach. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem, między innymi potrzeb i biologii nietoperzy i jerzyków. Wszelkie działania i prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu, traktowane są jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień.  W związku z powyższym, przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych należy zlecić wykonanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej w celu wykluczenia możliwości zniszczenia siedlisk/ zaplanowania harmonogramu prac oraz dokonania kompensacji przyrodniczej.

Koszty związane z ochroną jerzyków i nietoperzy podczas prac budowlanych będą kwalifikowane do dofinansowania w ramach funduszy EOG.