WNIOSKI,ODWOŁANIA DO ORGANÓW DECYZYJNYCH

lawFirma LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE świadczy usługi doradcze wraz z tworzeniem wniosków / odwołań do organów decyzyjnych oraz opiniujących, w sprawach związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko, w tym odwołania do GDOŚ (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) / SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Przygotowujemy wnioski środowiskowe z uwzględnieniem uzgodnień odwołań do odpowiednich organów w razie uzyskania decyzji odmownej, stawiając sobie za cel pozytywne roztrzygnięcie spraw, zgodnie z założeniami klienta.

WNIOSKI O POZWOLENIA SEKTOROWE NA WPROWADZANIE SUBSTANCJI I ENERGII DO ŚRODOWISKA

Prawie każda działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Skala oraz rodzaj niektórych sposobów gospodarczego korzystania ze środowiska wymaga uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych.

Firma LACERTA  prowadzi kompleksowe opracowania:

  • Wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie/przetwarzanie/zbieranie odpadów,
  • Wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • Wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (na pobór wód; na wprowadzanie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych; na odprowadzanie wód opadowych do wód lub ziemi; na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi; na wykonanie urządzeń wodnych),
  • Wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych (patrz zakładka: pozwolenia zintegrowane),
  • Wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektu/inwestycji (WFOŚiGW, NFOŚiGW),
  • Inne.

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z DORADZTWA PRZY OPRACOWYWANIU ODWOŁAŃ:

Z wsparcia specjalistów warto skorzystać każdorazowo, gdy wyniknie potrzeba odwołania czy zażalenia na wydaną przez dany organ decyzję, szczególnie w przypadku chęci odwołania się od decyzji odmawiającej wydania środowiskowych uwarunkowań dla danej inwestycji (odwołanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska właściwego dla obszaru planowanej inwestycji).

Należy w tym miejscu zaznaczyć jak ważna, przy opracowywaniu tego typu dokumentu jest znajomość zarówno prawa administracyjnego i ochrony środowiska, jak i ekologii zwierząt, wrażliwych cech danych siedlisk przyrodniczych oraz powiązań między poszczególnymi elementami środowiska. Opracowując odwołanie/zażalenie należy mieć solidne podstawy do ewentualnego podważenia zawartych w decyzji zapisów.

Racjonalne uzasadnienie odwołania, podparte wiedzą i doświadczeniem, wraz uwzględnieniem kluczowych aspektów ochrony środowiska i logiczne odniesienie się do nich – zwiększą prawdopodobieństwo uzyskania satysfakcjonującej decyzji (w przypadku Raportu OOŚ – jest to przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I-szej instancji).