ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 118 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Firma LACERTA Analizy Środowiskowe wykonuje dokumenty – zgłoszenia działań, o których mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY ZGŁOSIĆ:

 

Prowadzenie prac na:

 • obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 i 7–9 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880):

  • parki narodowe;
  • rezerwaty przyrody;
  • parki krajobrazowe;
  • obszary chronionego krajobrazu;
  • obszary Natura 2000;
  • pomniki przyrody;
  • stanowiska dokumentacyjne;
  • użytki ekologiczne;
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
  • obszary ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 • w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • w obrębie cieków naturalnych.

Rodzaje działań:

 1. działania wymienione w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.):
 • wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
 • usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
 • zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
 • udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
 • remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:

  • budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
  • urządzeń wodnych;
 • rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych. 
 1. melioracje wodne;
 2. wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 3. inne działania niż wymienione w pkt 1–3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.