Zezwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk to jakikolwiek proces, którego głównym celem jest zastosowanie odpadów jako materiał zastępczy innych materiałów, które w przeciwnym razie zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub  w  wyniku  którego  odpady  są  przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Przygotowanie  do  ponownego  użycia to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Unieszkodliwianie odpadów to proces niebędący odzyskiem, nawet jeśli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Jaki organ jest właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji?

Pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami wydawane jest przez właściwy organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych).

Terminy

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest na okres maks. 10 lat.

Pamiętaj!

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem przetwarzania odpadów. Działalność  wymagająca  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów   i   zezwolenia   na   przetwarzanie odpadów   może   być,   na   wniosek   posiadacza   odpadów,   objęta   jednym   zezwoleniem   na   zbieranie  i  przetwarzanie odpadów (art.41 ustęp 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 Dz.U.2013.21).

 

FIRMA LACERTA JOANNA ŁUKASZEWSKA ŚWIADCZY PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O POZWOLENIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI. Właściwe przygotowanie kompletnego wniosku pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów oraz umożliwi szybkie uzyskanie decyzji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.